Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van:

Industria Techniek
Te Alphen aan den Rijn hierna te noemen gebruiker

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene leveringsvoorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend -en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zever een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en eventuele materialen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever draagt zorg voor de gebruikelijke hulpverlening, zoals het verstrekken van water en elektriciteit, alsmede van steigers hoger dan 5,5 meter.
 7. Opdrachtgever draagt zorg dat gebruiker op de geplande datum kan aanvangen met de werkzaamheden en dat deze werkzaamheden aaneensluitend en in normale werkdag-uren kunnen worden uitgevoerd.
 1. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Toelevering van materiaal en transport

 1. Alle door opdrachtgever bijgeleverde materialen dienen te worden aangeleverd op de resp. bouwlagen.
 2. Alle door gebruiker aangeleverde materialen worden op een door gebruiker bepaalde wijze aangeleverd via een verharde weg tot maximaal 20 meter van de betreffende bouwplaats.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van hijswerktuigen c.q. bouwliften voor het verticale transport van materialen en gereedschappen.

Artikel 6: Voorbereiding werkzaamheden; veiligheid

 1. De toegangswegen tot de bouwplaats, waar de montage plaats vindt, dienen geschikt te zijn voor transport.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de bouwplaats waar de montage plaatsvindt geschikt is voor opslag en montage. Tevens zorgt opdrachtgever voor de aanwezigheid van afsluitbare opslagplaats voor materialen en gereedschappen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Gebruiker is verantwoordelijk voor de vereiste veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen en de te gebruiken gereedschappen en materialen voor het personeel van de gebruiken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle veiligheidsmaatregelen met betrekking tot een veilige werksituatie op de werkvloer.

Artikel 7: Uitvoering werkzaamheden

 1. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van gebruiker met die van de overige (neven)aannemers.
 2. Alle bouwkundige werkzaamheden, van welke aard ook, zoals o.a. het maken van doorvoeringen, hak -en breekwerk, zijn niet in de prijs begrepen en komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien buiten de schuld van gebruiker de werkzaamheden niet aaneensluitend kunnen worden verricht, dan is de gebruiker gerechtigd de eventuele kosten die deze onderbreking met zich meebrengt aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien door derden geleverde apparatuur niet overeenkomt met de specificatie(s) waarbij bij de berekening van de offerte is uitgegaan, dan zullen de extra kosten voor eventuele aanpassingen voor rekening van opdrachtgever komen.

 1. In de prijs zijn niet inbegrepen alle kosten die verband houden met het afvoeren van restmaterialen en/of verpakkingsmaterialen, zoals o.a. kosten van afvalcontainers, transport, heffingen e.d.

Artikel 8: Wijziging; meerwerk; minderwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 4 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
 6. Indien delen van een installatie bij beoordeling in orde worden bevonden (bijvoorbeeld een rookgasdakdoorvoer of een geveldoorvoer) en deze niet wordt vervangen om die rede, kan er geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van waarde van de rookgasafvoer incl montage.

Artikel 9: Termijn van levering

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10: Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Partijen kunnen zich bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Deze prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 1. De prijs is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 3. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of tarief.
 4. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal.
 5. Bovendien mag gebruiker de prijs verhogen wanner tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijke overeengekomen prijs. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de prijs in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 5. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. Van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13: Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakt incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14: onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit middels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 15: opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, alsmede in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever.
 • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud hij zijn afspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Gebruiker behoud steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekken aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17: aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden.
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presentatie van gebruiker van de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker nis nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grover schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 18: vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software ect. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20: overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als het ware een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21: geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Gebruiker behoud het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22: intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Gebruiker behoud het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23: monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 24: Niet- overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 25: geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 26: toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Service abonnementen

Industria Techniek
Helmhof 28
2403 VN Alphen aan den Rijn

Algemene Voorwaarden Service en onderhoudscontracten.

Artikel 1: Definities en begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedrijf: Industria Techniek BV, wederpartij van de Klant bij de Overeenkomst.
2. Klant: degene, die een Abonnement met het Bedrijf heeft afgesloten.
3. Installateur: Installatiebedrijf overeenkomstig de regeling voor de
erkenning van: Gastechnisch installateur ,Ventilatie en Watertechnisch installateur .
4. Abonnement: de overeenkomst tussen Klant en het Bedrijf die het Bedrijf verplicht
tot het verrichten van Onderhoud en het oplossen van Storingen volgens de bij het Abonnement behorende productbeschrijving.
5. Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Toestel en / of Randapparatuur die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren
daarvan, overeenkomstig de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het Toestel en volgens de bij het Abonnement behorende productbeschrijving.
6. Storing: een gebrek aan het Toestel en / of Randapparatuur, of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.
7. Service: het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van Onderhoud en het verhelpen van Storingen, conform de richtlijnen van de fabrikant.
8. Materiaalkosten: kosten, die aan een Klant in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het Abonnement zijn inbegrepen.
9. Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en / of mechanische afzuiging, drogen, koeling, enz.
10. Toestelonderdelen: onder Toestelonderdelen genoemd in de productbeschrijving bij
de abonnementen worden verstaan alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.
11. Randapparatuur: onder Randapparatuur genoemd in de productbeschrijving bij de abonnementen worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot
het Toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de merkgebonden thermostaat, etc. voor zover van toepassing.
12. Installatieonderdelen: Onder installatieonderdelen genoemd in de productbeschrijving bij de abonnementen worden verstaan de radiatoren en de radiatorkra(a)-n(en), de bij
het geheel horende leidingsystemen (CV, gas, water, riolering), de rookgasafvoer, de
niet merkgebonden thermostaat, de thermostaatkabel en de vloerverwarming inclusief regelingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een SERVICE- EN ONDERHOUDSABONNEMENT. Indien andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden.
2. Afwijkingen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ten gunste van de Klant zijn slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen het Bedrijf en de Klant wordt overeengekomen.
3. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan het Bedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/ of uitvoeren van de Overeenkomst.
4.De geldende Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op het Bedrijf en staan op de website van het Bedrijf of worden op verzoek toegezonden.

Artikel 3. Voorwaarden voor het sluiten van een Abonnement.

1. Het Toestel en / of de Randapparatuur respectievelijk de aan het Toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de Klant dienen ten tijde van het sluiten van het Abonnement in een goede staat van Onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van het Bedrijf.
2. Het Toestel en / of de Randapparatuur dienen te voldoen aan de Gaskeurvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant. Het Toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010 en NEN 1078.
3. Het Toestel en / of de Randapparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het Bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een Abonnement over te gaan.
4. Het Bedrijf kan in overleg met de Klant het Toestel en / of de Randapparatuur respectievelijk de aan het Toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het Abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) Klant eerst controleren en zo nodig saneren op kosten van de Klant.

Artikel 4 Herroepingsrecht.

1. Een SERVICE ABONNEMENT OVEREENKOMST kan binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen of geannuleerd worden
middels het algemene herroepingsformulier. Wilt de KLANT gebruik maken van het herroepingsrecht en heeft de toestelinspectie al plaatsgevonden, dan is de KLANT verplicht de kosten voor deze inspectie te voldoen.
2. Indien de KLANT/consument een bedrag betaald heeft, zal het BEDRIJF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen, onder aftrek van eventueel verschuldigde kosten van toestelinspectie zoals hierboven staat vermeld.

Artikel 5: Tarieven.

Alle door het Bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, inclusief BTW. De tarieven kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd als vermeld in artikel 13.

Artikel 6: Verplichtingen van het Bedrijf.

1. Het Bedrijf zal de met de Klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
2. Het Bedrijf zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het Abonnement, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de Klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
3. Van de in het kader van het Abonnement verrichte werkzaamheden, zal een (digitale) werkstaat worden opgemaakt, die door de Klant voor akkoord moet worden ondertekend.
4. Werkzaamheden buiten het kader van het Abonnement zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Ook deze werkzaamheden worden op de (digitale) werkstaat, als bedoeld in het vorig lid, vermeld.

Artikel 7: Onderhoud.

1. Het Abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, Onderhoud aan het Toestel en/of Randapparatuur dat volgens de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het Toestel dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het Bedrijf worden afgeweken.
2. Het Onderhoud per Toestel geschiedt periodiek op basis van het soort en type toestel, met inachtneming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren van het toestel.
3. Tot het Onderhoud wordt tenminste gerekend:
a. Het periodiek Onderhoud aan respectievelijk inspecteren van het Toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
b. Het Onderhoud per Toestel geschiedt éénmaal per 24 maanden afhankelijk van de productvoorwaarden. Het Onderhoud vindt feitelijk niet eerder plaats dan 12 maanden na de laatste onderhoudsbeurt afhankelijk van de productvoorwaarden, respectievelijk niet later dan 27 maanden volgend op de laatste onderhoudsbeurt afhankelijk van de productvoorwaarden.
c. Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer.
d. De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing.
e. Het melden aan de Klant indien de opstellingsruimte niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
f. Het zo nodig bijvullen van het toestel, voor zover van toepassing.
g. Het opmaken van een inspectierapport ten behoeve van de klant. Niet tot de onderhoudsbeurt en/of storingsbeurt behoren de navolgende werkzaamheden:
h. Het ontkalken van boilers c.q. warmtewisselaars en leidingen i. Het vervangen van voorraadboilers c.q. zonnecollectoren (zonneboilersystemen) j. Het reinigen c.q. vegen van afzuigkanalen en/of roosters t.b.v. mechanische ventilatie.

4. Het navolgende valt niet onder de terzake de Service– en Onderhoudsabonnementen overeengekomen tarieven, en wordt in geval van herstel c.q. vervanging bij afzonderlijke factuur door het Bedrijf aan de Klant in rekening gebracht:
a. Appendages en accessoires die op het Toestel zijn aangesloten, doch geen Toestelonderdeel zijn;
b. Afsluiters, overstortventiel, expansievat en overige apparatuur die onderdeel uitmaken van de Randapparatuur;
c. Glasbreuk, krassen, schrammen en deuken;
d. Defecten aan, verlies en beschadiging van het Toestel als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een inboedelverzekering.
e. Storingen als gevolg van een defect/storing aan de gasleiding.
f. defecten en storingen als gevolg van het door de Klant niet nakomen van de verplichtingen als vermeld in artikel 8.

Artikel 8: Storingen.

1. Het Bedrijf is in geval van Storingen van 9-9 uur elke dag bereikbaar. 2. Ingeval van Storingen aan een Toestel en / of Randapparatuur zal het Bedrijf binnen 24 uur na de melding van de Storing trachten de Storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
3. Bij Storingen die onder de garantiebepalingen vallen van een Installateur en / of fabrikant dient de Klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van het Bedrijf. Indien de Klant het garantiebewijs niet kan tonen, is de Klant de kosten van het verhelpen van de Storing aan het Bedrijf verschuldigd.
4. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan het Bedrijf vallen buiten het Abonnement. 5. In geval van onterechte storingsmeldingen kan het Bedrijf voorrijkosten in rekening brengen.
6. Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van Storingen die:
a. samenhangen met het aansteken of bijvullen van het toestel;
b. het gevolg zijn van een defecte elektrische zekering of hoofdschakelaar.
c. het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van spanning of niet geheel geopende gaskranen;
d. het gevolg zijn van het niet op juiste waterdruk zijn van de installatie; e. het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van gas of gasvoordruk;
f. het gevolg zijn van het onjuist instellen van thermostaten en tijdklokken;
g. betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomer- respectievelijk wintertijd;
h. het gevolg zijn van verstopping, kalkafzetting of diffusie in de installatie;
i. het gevolg zijn van capaciteitsproblemen aan de installatie;
j. samenhangen met revisie van motoren (wikkelen/lagers);
k. het gevolg zijn van blikseminslag, brand, bevriezing en of hemelwater-lekkage;
l. samenhangen met het inregelen van roosters en/of kanaalsystemen;
m. veroorzaakt zijn door (de)montagewerk in de installatie;
n. het gevolg zijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het Bedrijf geadviseerde reparaties en/of door het Bedrijf geadviseerde vervanging van onderdelen.
o. het gevolg zijn van een veranderende gassoort samenstelling.

Artikel 9: Verplichtingen van de Klant.

1. De Klant dient het Bedrijf in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat het Toestel en / of de Randapparatuur, waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van het Bedrijf goed toegankelijk is en goed verlicht.
2. De Klant verplicht zich:
a. Het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder bevriezing;
b. Het Toestel te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door het Bedrijf en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen voor rekening van de Klant;
c. Van het niet of niet behoorlijk functioneren van het Toestel onmiddellijk kennis te geven aan het Bedrijf;
d. Geen wijzigingen aan het Toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door het Bedrijf;
e. De door of vanwege het Bedrijf aangewezen medewerkers en installateurs in de gelegenheid te stellen het Toestel te controleren, te onderhouden en/of te herstellen;
f. Bedrijfsmatig gebruik van het Toestel is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. De Klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het Bedrijf, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelping van een Storing en / of het uitvoeren van Onderhoud, ook daadwerkelijk toegang verkrijgt tot het perceel waarin het Toestel is geplaatst. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, is het Bedrijf gerechtigd de gebruikelijke voorrijkosten in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de Klant de Service alsnog te laten verrichten.
4. Indien de Klant het Toestel vervangt dient hij dit melden aan het Bedrijf. Het lopende Abonnement wordt voortgezet.

Artikel 10: Betaling en kosten.

1. De aan het Bedrijf op grond van het Abonnement toekomende tarieven en bedragen dienen na oplevering van de werkzaamheden te worden voldaan hetzij contant dan wel per overboeking . In geval van automatische incasso is dat het bedrag dat in het contract is vastgesteld
2. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het Abonnement zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een aparte nota in geval van automatische incasso van Abonnement en kan gecombineerd zijn in andere Abonnementsvormen.
3. De verplichting tot betaling van het Abonnement gaat in op de ingangsdatum van het Abonnement.
3.1 In geval van Combinatie aanbiedingen is Klant verplicht het Abonnement binnen 24 uur te initiëren, daar dit ook onderdeel uitmaakt van de aanbieding.
Word dit genegeerd is het Bedrijf gemachtigd om het verschil alsnog te factureren en Klant verplicht dit te voldoen.
4. Een nota dient door de Klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
5. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen wordt door het Bedrijf een aanmaning verzonden waarin de Klant een termijn van 14 dagen krijgt om alsnog te betalen. In de aanmaning wordt het bedrag aan incassokosten genoemd, dat na het verstrijken van de termijn in rekening wordt gebracht. De incassokosten bedragen 15 % met een minimum van € 40 over de eerste € 2500. Als dan is de Klant de administratie- en incassokosten op grond van artikel 6:96 BW verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de Klant bovendien de van toepassing zijnde wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW verschuldigd.
6. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort het Bedrijf al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Abonnement op, totdat alsnog door de Klant al hetgeen de Klant verschuldigd is, betaald is.
7. Het niet-gebruiken van het Toestel, alsmede het niet goed functioneren van het Toestel, levert geen redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het Toestel indien de elektriciteits-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.
8. Het Bedrijf behoud zich het recht om eventuele indexeringen door te voeren mits daar rede toe is.

Artikel 11: Duur en einde van het Abonnement.

1. Een Abonnement gaat in op het tijdstip dat tussen het Bedrijf en de Klant is overeengekomen en geldt voor een periode van een jaar. Het Abonnement wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Abonnement met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd.
2. Het Abonnement kan door de Klant schriftelijk worden opgezegd overeenkomstig de wijze waarop de overeenkomst is afgesloten en de Klant een opzegtermijn van één kalendermaand in acht neemt.
3. In geval de Klant verhuist vervalt het Abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan het Bedrijf.
4. Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien de Klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
5. De Klant is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien het Bedrijf aantoonbaar en toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen zonder dat er sprake is van overmacht.

Artikel 11.1 Duur en einde van All in Comfort abonnement in combinatie met ketel aanbieding.

1. Een Abonnement gaat in op het tijdstip dat tussen het Bedrijf en de Klant is overeengekomen en geldt voor een minimale periode van 24 maanden. Het Abonnement wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een maximum van 15 jaar, tenzij het Abonnement met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd.
2. Het Abonnement kan door de Klant schriftelijk worden opgezegd overeenkomstig de wijze waarop de overeenkomst is afgesloten en de Klant een opzegtermijn van één kalendermaand in acht neemt.
3. In geval de Klant verhuist vervalt het Abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan het Bedrijf en de minimale looptijd van 24 maanden is verstreken.
4. Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien de Klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
5. In geval Klant besluit om na 24 maanden het Contract te beëindigen zal dit in de 23ste maand moeten geschieden en vervalt het recht op onderhoudsbeurt(en). Wordt het contract binnen een jaar na de 24ste maand opgezegd, zal er een onderhoudsbeurt a €83.50 in rekening worden gebracht.
6. De Klant is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien het Bedrijf aantoonbaar en toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen zonder dat er sprake is van overmacht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid/schade.

1. Het Bedrijf is behoudens opzet of grove schuld van het Bedrijf aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar en toerekenbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van het Bedrijf.
2. Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het Bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leidinglekkage, of Storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.
3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant het Bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere Onderhoud uit te voeren.
4. De Klant vrijwaart het Bedrijf voor claims van derden. Artikel 13: Overmacht. Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Artikel 14. Wijziging voorwaarden en/of tarieven.

1. Deze algemene voorwaarden en/of tarieven kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande abonnementen.
2. Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de website van het Bedrijf minimaal 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. Gewijzigde tarieven en/of voorwaarden liggen bij het Bedrijf ter inzage en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar. Het Abonnement wordt alsdan, met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet.
3. De Klant die na een wijziging van de algemene voorwaarden een betaling verricht verklaart zich akkoord met de dan geldende gewijzigde algemene voorwaarden.
4. Indien de Klant een wijziging in de algemene voorwaarden en/of tarieven niet wenst te accepteren kan hij het Abonnement binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden schriftelijk opzeggen.
5. De vergoedingen en tarieven, die ingevolge het Abonnement zijn verschuldigd, kunnen worden verhoogd door het bedrijf. Wettelijke verhogingen in BTW of van overheidswege opgelegde verhogingen worden niet aangemerkt als tariefsverhoging.
6. Indien het Bedrijf een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche -de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS zal het Bedrijf de verhoging tenminste 30 dagen voor de invoering van de verhoging aankondigen.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht.

1. Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met de overeenkomst of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen door de bevoegde rechter worden beoordeeld.
3. Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in de overeenkomst of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst of deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.

Artikel 16. Slotbepalingen.

1. Deze algemene voorwaarden treden op 1 januari 2019 in werking. Met ingang van die datum vervallen de totdan geldende voorwaarden.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemenevoorwaarden Industria Techniek BV Service- en Onderhoudsabonnementen”.
3. Deze algemene voorwaardenstaan op de website van het Bedrijf en liggen bij het Bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Productbeschrijving abonnementen. Deze productbeschrijving vormt een nadere uitwerking van en aanvulling op de Algemene Voorwaarden Industria Techniek BV Service- en Onderhoudsabonnementen (hierna de algemene voorwaarden). 1. De Service- en Onderhoudsabonnementen. Alvorens een Abonnement te kunnen aangaan dient, schriftelijk en naar waarheid aan Industria Techniek BV onder meer het merk, het type en het bouwjaar van het Toestel in kwestie te worden bekendgemaakt. Op grond van deze gegevens kan Industria Techniek BV besluiten een 1e inspectiebeurt te willen uitvoeren. Hij treedt daartoe in overleg met de Klant (in spé). De beurt vindt plaats voordat de overeenkomst wordt aangegaan dan wel binnen 2 maanden na sluiting van de overeenkomst. De eventuele materiaalkosten en arbeidsloon zijn voor rekening van de klant. De abonnementen gelden voor Onderhoud en service aan toestellen en / of installaties voor huishoudelijk gebruik. Industria Techniek BV kent de onderstaande Service- en onderhoudsabonnementen. De abonnementen gelden voor onderhoud en service aan toestellen en/of installaties voor huishoudelijk gebruik. Industria Techniek BV kent de onderstaande serviceabonnementen:

1.1. Comfort Basis Abonnement.
In het Abonnement zijn inbegrepen: – Periodiek onderhoud, met een interval van 12 maanden – Voorrijkosten Niet in het Abonnement inbegrepen: – Uurloon voor het verhelpen van storingen – Onderdelen van enige aard – Uurloon voor reparatie van onderdelen van enige aard. Om in te stappen in het Abonnement wordt geen maximum leeftijd van het Toestel gehanteerd. Industria Techniek BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een abonnement aan te gaan.

1.2. Comfort Abonnement.
In het Abonnement zijn inbegrepen: – Periodiek onderhoud, met een interval van 12 maanden – Verhelpen van storingen – Voorrijkosten – Uurloon voor zowel Onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel Niet in het Abonnement zijn inbegrepen: – Toestelonderdelen, randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard. – Uurloon voor reparatie van randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard. Om in te stappen in het Abonnement wordt geen maximum leeftijd van het Toestel gehanteerd. Industria Techniek BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een Abonnement aan te gaan.

1.3. Comfort Plus Abonnement.
In het Abonnement zijn inbegrepen: – Periodiek onderhoud, met een interval van 24 maanden – Verhelpen van storingen – Voorrijkosten – Uurloon voor zowel Onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel – Toestelonderdelen tot een maximum van € 275,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak. Niet in het Abonnement inbegrepen: – Kosten voor randapparatuur, onderdelen ten behoeve van reparatie en/of vervanging van Randapparatuur en Installatieonderdelen – Uurloon voor reparatie van randapparatuur en of installatie onderdelen van enige aard Bij het aangaan van het Abonnement mag het Toestel niet ouder dan 5 jaar zijn. Na 15 jaar wordt het Abonnement omgezet in een Comfort abonnement. Industria Techniek BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een Abonnement aan te gaan.